vizeem

VİZEEM KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

Bir CEYKİM Turizm kuruluşu olan Vizeem Turizm Danışmanlık Ltd.Şti.(“Vizeem”), müşteri ve ziyaretçilerinin kişisel verilerinin hukuka uygun olarak işlenmesine özen göstermektedir. Sizi bilgilendirmek ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek üzere hazırladığımız Vizeem Aydınlatma Metni’ni bilginize sunarız. Vizeem Aydınlatma Metni, Site Kullanım Koşulları ve Çerez Politikası ile birlikte bir bütün oluşturmaktadır.

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde 358941-5 sicil numarasıyla kayıtlı, 0925-1039-7580-0001 MERSİS numarasına sahip, Meşrutiyet Mah. Halaskargazi Cad. Yenel Apt. No: 122/1 Şişli adresinde faaliyet gösteren VİZEEM Turizm Danışmanlık Ltd. Şti. veri sorumlusudur.

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Bu çerçevede Vizeem ‘e yaptığınız başvuru ile birlikte ad, ikinci ad, soyad, doğum tarihi, uyruk, vesikalık fotoğraf, pasaport no, pasaport başlangıç ve bitiş tarihi, T.C. kimlik no, seyahat başlangıç ve bitiş tarihi, sabit telefon, cep telefonu, e-posta adresi, ev veya iş adresi gibi bilgileriniz ile birlikte ödeme bilgileriniz dahil olmak üzere bizimle paylaştığınız bilgiler kişisel verilerdir. İş süreçlerimiz dahilinde Vizeem tarafından işlenebilecek kişisel verilerinize ait kategoriler, aşağıda belirtilmiştir.

Talep Yönetimi Bilgisi: Şirketimize vize başvurusu talebi dahil her türlü talep veya şikâyetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin olarak toplanan kişisel veriler.

Yolcu/Müşteri İşlem Bilgisi: Ürün ve hizmetlerimizden faydalanan misafirlerimiz ve üyelerimiz tarafından gerçekleştirilen her türlü işleme ilişkin bilgiler (örn. başvuru, talep ve talimatlar, vb.)

İşlem Güvenliği Bilgisi: Şirketimiz ve iş ortaklarının teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliğini sağlamak amacıyla işlenen kişisel veriler (örn. kişisel veri sahibiyle ilişkilendirilen işlem ile o kişiyi eşleştirmeye ve kişinin o işlemi yapmaya yetkili olduğunu gösteren Internet sitesi şifre ve parola gibi bilgiler)

Finansal Bilgi: Verdiğimiz hizmetler karşılığında ödemelerin yapılması ve/veya yürüttüğümüz ticari ilişkiler çerçevesinde ödemelerin yapılması amacıyla işlenen kişisel veriler

Risk Yönetimi Bilgisi: Şirketimizin ticari, teknik ve idari risklerini yönetebilmek için işlenen kişisel veriler (örn. IP adresi, Mac ID vb. kayıtlar)

Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi: Alacak ve hakların tespiti ve takibi ile borç ve kanuni yükümlülüklerin ifası amacıyla hukuki süreçler gereği işlenen kişisel veriler (örn. mahkeme ve idari merci kararı gibi belgelerde yer alan kişisel veriler)

HANGİ AMAÇLARLA KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?
 • Vize başvurunuzun sonuçlandırılması amacıyla sizinle yaptığımız sözleşmelerden doğan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,
 • Web sitesi üzerinden sağlanan hizmetlerden faydalandırılmanız
 • Sistem hatalarının tespit edilerek performans takibinin yapılması
 • Web Sitesi’nin işleyişinin iyileştirilmesi, bakım ve destek hizmetleri ile yedekleme hizmetlerinin sunulması
 • Taleplerinizin işleme konulması ve yerine getirilebilmesi
 • Vizeem ofisinde bulunan fotoğraf makineleri ile vize başvurularında kullanacağınız fotoğraflarınızı çekmeniz halinde, bunları kayıt etmeksizin çıktısını alarak fotoğraflarınızın vize başvurunuza eklenmesi
 • Ödemelerinizin gerçekleşebilmesi
 • E-faturalama, e-arşiv faturalama
 • Gerekli durumlarda parasal iade ve değişiklik işlemlerinin yapılabilmesi
 • Tercih ettiğiniz iletişim kanalı üzerinden size bilgi verilebilmesi
 • Şikâyetlerinizin/taleplerinizin Vizeem’e aktarılabilmesi, işleme konulması ve takibinin yapılabilmesi ve süreç hakkında size bilgi verilebilmesi
 • Yapılan işlem kayıtlarının yedeklenmesi/arşivlenmesi, depolanması ve saklanması, ilgili mevzuat dâhilinde bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması
 • Şikâyetlerinizin/taleplerinizin Vizeem’e aktarılabilmesi, işleme konulması ve takibinin yapılabilmesi ve süreç hakkında size bilgi verilebilmesi
 • Yapılan işlem kayıtlarının yedeklenmesi/arşivlenmesi, depolanması ve saklanması, ilgili mevzuat dâhilinde bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması
 • İş ortaklarımızın hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini ile Vizeem’in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası
 • Yasal yükümlülüklerimizin ifası amacıyla
 • Dürüstlük kurallarına uygun olarak Vizeem’in meşru menfaatini korumak amacıyla.
KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİMİZ NELERDİR?

Kişisel verileriniz web sitesi, kısa mesaj, elektronik posta, çağrı merkezi, online işlemler, sizinle yaptığımız sözleşme aracılığıyla, otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü ya da elektronik olarak Vizeem ve/veya iş ortaklarımız tarafından Vizeem Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla toplanmaktadır.

VERİ GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN ALDIĞIMIZ TEDBİRLER NELERDİR?

Kişisel verilerinizi barındıran veri sistemlerinin yetkisiz erişimlere ve hukuka aykırı veri işlemelere karşı korunmasını sağlamak amacıyla sunucular güvenlik duvarı arkasında konumlandırılmış, Cloudflare SSL ve Rapid SSL 256 bit anahtarlamalı, TLS 1.2 ile şifrelenmiştir. Veri tabanlarına yetkili kişiler haricinde erişim Bilgi işlem yönetiminde kontrol altındadır.

Kişisel verilerinizi barındıran veri sistemlerinin yetkisiz erişimlere ve hukuka aykırı veri işlemelere karşı korunmasını sağlamak amacıyla sunucular güvenlik duvarı arkasında konumlandırılmış. Veri tabanlarına yetkili kişiler haricinde erişim Bilgi işlem yönetiminde kontrol altındadır. Tüm departmanların kişisel verilere ulaşımı görev tanımı ile bağlantılı ve sınırlı olmak üzere kullanıcı ismi ve şifre ile sınırlandırılmıştır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ AKTARIYOR MUYUZ?

Vize başvurusundan pasaportunuzun tarafınıza veya vekilinize teslim edilmesi aşamasına kadar olan süreç boyunca kişisel verileriniz öncelikle sizlere sunduğumuz hizmetin yerine getirilebilmesi için Veri Koruma eğitimi almış ofis çalışanlarımız tarafından işlenmekte, devamında ilgili ülke Konsolosluk ya da Bakanlıkları ile paylaşılan kişisel verileriniz vize başvurularınız sonuçlanana kadar Konsolosluk ya da ilgili Bakanlık bünyesinde tutulmaktadır. Schengen ülke Elçilik/Başkonsoloslukları Avrupa Veri Koruma Genel Tüzüğü’nün  (GDPR – General Data Protection Regulation) uygulama alanında olduğundan, kendilerine Vizeem tarafından iletilen kişisel verileriniz ilgili kurumlar nezdinde de koruma altındadır.

Kişisel verileriniz; tercih ettiğiniz ödeme şekline bağlı olarak ilgili Bankalara, online ödeme sistemlerine, adresinize gerekli evrakın gönderilmesi kapsamında ilgili dağıtım/kargo-kurye şirketlerine, e-faturalama/e-arşiv faturalama işlemleri kapsamında ilgili kurum/kuruluş ve alt yapı sağlayıcılarına, yapılan işlem kayıtlarının yedeklenmesi/saklanması/arşivlenmesi/depolanması için birlikte çalıştığımız sunucu barındırma, arşivleme, depolama ve yazılım hizmetleri sağlayıcılarına, dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları şikayetlerinizin çözümlenmesi ya da yasal yükümlülüklerimizin ifası için Şirket’imizin çalışanlarına, hukuk, mali ve vergi danışmanlarına ve de mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi, kurum ve kuruluşlara aktarılmaktadır. Kişisel verileriniz bu maddede belirtilen üçüncü kişilere, bu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak aktarılmaktadır. Bu kapsamda kişisel verileriniz, Vizeem Aydınlatma Metni’nde belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesi için Vizeem’in hizmetlerinden faydalandığı üçüncü kişilere, söz konusu hizmetlerin temini amacıyla sınırlı olmak üzere aktarılabilmektedir. Örneğin, başvuru belgelerinizin arasında seyahat sağlık sigortanızın bulunmaması halinde seyahat sağlık sigortasını anlaşmalı olduğumuz sigorta şirketi üzerinden yaptırmayı talep etmişseniz, seyahat sağlık sigortası poliçesinin oluşturulması aşamasında sigorta şirketi tarafından talep edilen tüm kişisel verileriniz ilgili sigorta kuruluşuna aktarılacaktır. Vizeem, ayrıca Ceykim Turizm yetkilileri, ortakları, tedarikçileri, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kanunen yetkili özel kurumlar ile bu kapsamda verilerinizi paylaşabilecek, burada belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE KADAR SÜRE İLE SAKLIYORUZ?

Vizeem, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanan kişisel veriler, yalnızca ilgili mevzuata öngörülen veya mevzuatta bir süre öngörülmemiş ise kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar muhafaza edilmektedir. Muhafaza edilen veriler, verinin işlenmesindeki amaç ortadan kalktıktan sonra ilgili Bakanlık ya da Konsolosluğun uygulamasına bağlı olarak en erken 5 gün en geç 30 gün sonra silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

VERİ SAHİBİ OLARAK HAKLARINIZ NELERDİR?

Kanun’un 11. maddesi gereğince; bu Aydınlatma Metninin “BİZE NASIL ULAŞIRSINIZ?” başlığının altında yer alan yollarla Vizeem’e başvurarak kişisel verilerinizin;

 • İşlenip işlenmediğini, işlenme amacını ve amacına uygun kullanıp kullanılmadığı öğrenme ve işlenmiş ise bu konuda bilgi talep etme,
 • Kanun’a uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında paylaşıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini isteme,
 • Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini ya da yok edilmesini isteme,
 • Kanunun 11. maddesinin(d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan düzeltme, silme veya yok etme istemlerinin(f) bendi uyarınca kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesi,
 • Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
 • Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramışsanız zararın giderilmesini isteme haklarına sahipsiniz
ÇEREZ POLİTİKAMIZ NEDİR?

Vizeem tarafından web sitemizde kullanılan çerezler, çerez çeşitleri, amaçları, saklama süreleri ile Vizeem’in çerezleri nasıl yönettiği hakkında detaylı bilgi edinmek için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz

Vizeem Çerez Politikası

VERİ İMHA POLİTİKAMIZ NEDİR?

Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikamızı inceleyebilirsiniz.

Vizeem Veri Saklama Ve İmha Politikası

KİŞİSEL VERİNİN GÜNCEL VE DOĞRU TUTULMASI YÜKÜMLÜLÜĞÜ NEDİR?

KVKK’nın 4. maddesi uyarınca Vizeem’in kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda Vizeem’in yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için ilgililerin Vizeem ile doğru ve güncel verilerini paylaşması gerekmektedir. Verilerinizin herhangi bir surette değişikliğe uğraması halinde aşağıda belirtilen iletişim kanallarından bizimle iletişime geçerek verilerinizi güncellemenizi rica ederiz.

BİZE NASIL ULAŞIRSINIZ?

6098 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki haklarınızdan yararlanmak için taleplerinizi; Kişisel Veriler Hakkında Başvuru Formu nu doldurarak; yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafımıza daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

Kişisel veriler hakkında başvuru formuna ulaşmak için tıklayınız.

Başvuru Nasıl Yapılır ve Başvurunun Yapılacağı Adres Nedir?
 • Şahsen yazılı başvuru: Vizeem Turizm Dan. Ltd. Şti, Meşrutiyet Mah. Halaskargazi Cad. Yenel Apt. No:122/1 Şişli / İSTANBUL
 • Noter aracılığıyla başvuru: Vizeem Turizm Dan. Ltd. Şti, Meşrutiyet Mah. Halaskargazi Cad. Yenel Apt. No:122/1 Şişli / İSTANBUL
 • Güvenli elektronik imza veya mobil imza, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimize başvuru: vizeemturizm@hs01.kep.tr
 • Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizden başvuru: kişiselveri@vizeem.com.tr.tr

Kişisel Veriler Hakkında Başvuru Formuna ulaşmak için tıklayınız.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullandığınız hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda noterce tanzim edilen özel vekâletnamenizi ibraz etmeniz gerekecektir.

Başvurularınızda, ad, soyad, başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu unsurlarının bulunması Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ” uyarınca zorunludur. Söz konusu unsurları barındırmayan başvurular tarafımızca reddedilecektir. Kişisel veri sahibi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız başvurunun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından çıkarılan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ  ile belirlenen ücreti ödemeniz gerekecektir. Başvurunuza yazılı cevap verilmesi halinde ilk 10 (on) sayfaya kadar ücret alınmayacak, 10 (on) sayfanın üzerindeki her sayfa için 2 TL işlem ücreti alınacaktır. Başvurunuza verilecek cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise, kayıt ortamının maliyeti kadar ücret tarafınıza yansıtılacaktır.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre mümkün olabilecek en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.

AYDINLATMA METNİ HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİ NOTU

Vizeem’in Kanun’dan, ikincil düzenlemelerden ve Kurul kararlarından doğan sebeplerle bu aydınlatma metninde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Yapılacak değişiklikler nedeniyle güncellenen yeni metin web sitemizde yayınlandığı tarih itibariyle derhal geçerlilik kazanacaktır.

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Ticaret Unvanı: Vizeem Turizm Danışmanlık Ltd.Şti  (“Vizeem”)

İletişim Adresi: Meşrutiyet Mah.Halaskargazi Cad.Yenel Apt.No:122/1 Şişli/ İSTANBUL

Mersis No: İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde 358941-5 sicil numarasıyla kayıtlı, 0925-1039-7580-0001

İletişim Telefonu : 0212 224 21 64  – 0532 499 84 93

Kep adresi: vizeemturizm@hs01.kep.tr